Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Woningurgentie

In noodgevallen kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning in Heerhugowaard. Daar heeft u een urgentieverklaring voor nodig. 

Maak een afspraak voor een telefonisch kansadviesgesprek met een medewerker van Het Vierde Huis. In dit gesprek wordt een inschatting gemaakt of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Het is mogelijk om elke dinsdag tussen 13.00 – 14.00 uur een afspraak te maken.

Afspraak maken Kijk eerst of u aan alle voorwaarden voldoet.

Wanneer komt u in aanmerking voor urgentie?

U komt in aanmerking voor een urgentie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland).
 • U staat minimaal 1 jaar onafgebroken ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (BRP) in de regio Alkmaar óf heeft een maatschappelijke binding* met regio Alkmaar.
 • De huidige noodsituatie is niet ontstaan door uw eigen schuld.
 • Uw belastbaar jaarinkomen is niet hoger dan de inkomensgrens van € 39.055**. Bij een medische indicatie kan hierop een uitzondering gemaakt worden.
 • U heeft door een noodgeval binnen 6 maanden een andere woning nodig.
 • U kunt zelf binnen 6 maanden geen andere woonruimte vinden.

*Maatschappelijke binding: u woont nu niet meer in regio Alkmaar, maar u heeft wel de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar in regio Alkmaar gewoond. Bent u korter dan 1 jaar ingeschreven en heeft u ook geen maatschappelijke binding, dan krijgt u geen urgentie. Economische binding is niet genoeg om urgentie te krijgen.

**Inkomensgrens: woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 39.055. 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 39.055 en € 43.574. En 10% mag naar de hogere inkomens.

Welke situaties vallen onder noodgevallen?

Een urgentieverklaring krijgen is alleen mogelijk in zeer specifieke noodgevallen, anders benadelen wij andere woningzoekenden.

Medische indicatie

 • U heeft medische problemen en uw huidige woning is niet geschikt en kan ook niet aangepast worden. 
 • De gemeente kan advies vragen aan een medisch deskundige. Dit maakt duidelijk of uw situatie onhoudbaar is en verhuizing nodig is.
 • Uw inkomen hoeft niet te voldoen aan de inkomensgrens. Bij een inkomen boven de inkomensgrens beoordeelt de gemeente of u zelf een geschikte woning kunt vinden in de vrije sector.

Let op! Met de urgentieverklaring kunt u alleen zoeken naar woningen die geschikt zijn voor uw lichamelijke beperkingen. 

Sociale indicatie

 • U heeft ernstige psychiatrische en/of psycho-sociale problematiek die verband houdt met uw woonomstandigheden. 
 • U heeft de afgelopen 6 maanden een behandeling gevolgd, maar die heeft niet gezorgd voor verbetering of een oplossing.
 • Een andere zelfstandige woonruimte kan het probleem oplossen. 
 • De gemeente kan advies vragen aan een medisch deskundige. Dit maakt duidelijk of uw situatie onhoudbaar is en verhuizing nodig is.

Mantelzorg

 • U geeft of ontvangt mantelzorg en daarvoor is het nodig dichter bij die andere persoon te gaan wonen. 

Let op! Zorg dat altijd eerst het Wmo-gesprek is geweest. U moet namelijk het gespreksverslag meesturen. Hierin staat dat er behoefte is voor het geven of ontvangen van mantelzorg.

Verblijf in tijdelijke opvang

 • U heeft de woning verlaten omdat er problemen zijn in de relatie en/of omdat er sprake is van geweld. 
 • U woont in een tijdelijke opvang en wilt weer zelfstandig wonen.

Ongeval

 • Uw huidige woning is niet meer bewoonbaar door een ongeval (brand, ontploffing, overstroming). 
 • Uw huidige woning ligt in de regio Alkmaar en u staat op het adres van deze woning ingeschreven. 
 • Het ongeval is buiten uw schuld ontstaan en u kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval.

Onbewoonbare woning

 • U moet uw huidige woning verlaten, omdat de woning zo slecht is dat die onbewoonbaar is.
 • Uw huidige woning ligt in de regio Alkmaar en u staat op het adres van deze woning ingeschreven. 
 • U heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd. U krijgt geen urgentie als u de eigenaar/bewoner van een koopwoning bent. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning.

Welke situaties zijn geen reden voor een urgentieverklaring?

Problemen met de woning

 • Ruimtegebrek, wonend in een te kleine woning.
 • Slecht onderhouden woning.
 • Vrijwillige verkoop van de eigen woning.
 • Huuropzegging door verhuurder.
 • Onderhuur of een tijdelijk huurcontract; bijv. voor sloopwoning.
 • Onderhoud van de woning en/of tuin.

Problemen met de woonomgeving

 • Conflict met de buren.
 • Lawaaioverlast van de directe omgeving.
 • Achteruitgang van de buurt.

Gezinsproblemen

 • Inwonend met of zonder kinderen.
 • Zwangerschap.
 • Echtscheiding/relatieverbreking met of zonder kinderen.
 • Omgangsregeling/bezoekregeling kinderen
 • Slechte ouder-kind relatie.
 • Partner (eventueel met kinderen) vanuit het buitenland komt/komen over.

Overige problemen

 • Geen eigen woning, (tijdelijk) wonen in sloopwoning, zomerwoning of dakloos.
 • Werk in de regio aanvaard.
 • Vanuit het buitenland teruggekeerd.
 • Lange wachttijd voor sociale huurwoning.
 • Financiële problemen; bijv. (gedwongen) verkoop eigen woning of faillissement.

Wanneer ontvangt u een urgentieverklaring?

Stap 1: kansadviesgesprek

Maak een afspraak voor een telefonisch kansadviesgesprek met een medewerker van Het Vierde Huis. 

Stap 2: formulier opsturen

Als uit het kansadviesgesprek blijkt dat er een kans is dat u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, krijgt u het aanvraagformulier digitaal opgestuurd. Als uit het kansadviesgesprek blijkt dat u geen kans maakt op een urgentieverklaring, kunt u ervoor kiezen alsnog een aanvraagformulier te ontvangen. 
Vul het formulier in, onderteken het en stuur het op samen met vereiste bijlagen.

Stap 3: urgentiegesprek met medewerker gemeente

Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt een medewerker contact met u op om een afspraak te maken. Dit is een gesprek op het gemeentehuis, waarbij het mogelijk is om iemand mee te nemen ter ondersteuning. Bijvoorbeeld een familielid, clientondersteuner of hulpverlener.

Stap 4: Regionale Urgentiecommissie

De aanvraag wordt, met alle aangeleverde stukken, altijd voorgelegd aan de Regionale Urgentiecommissie. Zij beoordelen alle aanvragen in de hele regio. Zij besluiten aan de hand van alle informatie of een aanvraag wordt toegekend of afgewezen.

Stap 5: besluit

Binnen 8 weken na het indienen van een aanvraag, ontvangt u een brief met daarin het besluit. De termijn van 8 weken kan worden opgeschort als bijvoorbeeld medisch advies wordt opgevraagd. Na het besluit volgt er altijd een telefonisch of persoonlijk gesprek. Als de aanvraag is toegekend, wordt uitgelegd hoe u een woning kunt vinden met voorrang. Als de aanvraag is afgewezen, wordt de afwijzing toegelicht.

Welke papieren moet u meesturen bij het formulier?

Stuur een kopie mee van de volgende stukken:

 • Bewijs van een actieve inschrijving bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland).
 • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder.
 • Recent loonstrookje of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder.
 • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de problematiek woninggerelateerd is.
 • Bij een huurwoning: kopie van het huurcontract.
 • Bij een eigen woning: recent afschrift hypotheeklasten.
 • Bij verkochte woning: overzicht overwaarde, hypotheek, WOZ waarde en koopakte.
 • Bij relatieverbreking: echtscheidingsconvenant of uitspraak voorlopige voorziening, het ouderschapsplan of stukken waaruit blijkt dat u de zorg voor de kinderen heeft (indien van toepassing).
 • Bij financiële problematiek: overzicht schulden en/of afbetalingsregelingen.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen als:

 • u het formulier onvolledig heeft ingevuld.
 • u het formulier niet heeft ondertekend.
 • u de vereiste bijlagen niet heeft meegestuurd.

Moet u betalen voor het aanvragen van een urgentieverklaring?

Het aanvragen van een urgentieverklaring is gratis.

Hoe komt u in aanmerking voor huisvestingsindicatie?

Als u ergonomische problemen heeft, kunt u met een huisvestingsindicatie voorrang krijgen op een gelijkvloerse woning. Via Het Sociaalplein kunt u een huisvestingsindicatie aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.hetsociaalplein.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over huisvestingsproblemen? U kunt dan terecht bij Het Sociaalplein. Het Sociaalplein legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Heerhugowaard geregeld zijn. Ook wijst Het Sociaalplein u de weg naar de juiste organisaties die hulp, zorg en advies bieden in uw buurt.

Contact opnemen met Het Sociaalplein