Ter inzage liggende stukken

Voorgenomen plannen of ontwerpbesluiten worden ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u ze bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven.

Niet alle stukken vindt u op de website, u kunt wel alle stukken bekijken in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u zich melden bij de receptie. Aanvullende documenten kunt u ook opvragen via post@heerhugowaard.nl, onder vermelding van Ter inzage liggende stukken.

Ontwerpwijzigingsplan Veenhuizerweg 11D (ter inzage tot 26 juni 2019)

Ontwerpwijzigingsplan voor het perceel Veenhuizerweg 11D om de bedrijfswoning om te zetten naar een plattelandswoning.

Ontwerp omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik, Abel Tasman erf 1-24 (5 juni t/m 17 juli 2019)

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.1 eerste lid sub d juncto artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het project het brandveilig gebruiken van een gebouw ten behoeve van 22 zorgappartementen met ondersteunende functies op het adres Abel Tasman erf 1 t/m 24 in de gemeente Heerhugowaard.

De aanvraag ziet op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteit:

  • Brandveilig gebruik

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken hieronder inzien of (digitaal) inzien op het gemeentehuis (na 13:00 uur op afspraak).

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard. Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Heerhugowaard, 27 mei 2019 Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

Ontwerpbesluit en bijbehorende stukken

Bestemmingsplan De Rotonde, Krusemanlaan (ter inzage tot 1 augustus 2019)

Dit document kunt u inzien op het gemeentehuis.