Zienswijze herindelingsontwerp

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben op 8 oktober ingestemd met het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente. U kunt het herindelingsontwerp inzien en uw mening geven.

Wat is een herindelingsontwerp?

Een herindelingsontwerp is een document waarin de noodzaak van de herindeling en de samenstelling van partners wordt onderbouwd. Ook geeft het de grenzen van de nieuwe gemeente weer. Verder wordt in het herindelingsontwerp vaak een visie op de toekomst van de nieuwe gemeente opgenomen. 

Terinzagelegging

Het herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard ligt van woensdag 9 oktober 2019 tot en met donderdag 12 december 2019 ter inzage. U kunt het document inzien op de volgende locaties (tijdens de gebruikelijke openingstijden): 

  • Gemeente Langedijk, Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude
  • Gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1, Heerhugowaard 

Of bekijk de digitale versie van het herindelingsontwerp (PDF, 1.6 MB).

Zienswijze indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. Dit kan tot en met 12 december 2019. Later binnengekomen zienswijzen worden niet meegenomen. In de zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en waarom. 

U richt een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente waar u woont. Geef de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats aan. Deze informatie is verplicht en wordt gebruikt voor de administratieve verwerking. 

B&W beoordelen de zienswijzen en stellen een reactienota op. In deze reactienota wordt alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Daarnaast wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. De reactienota worden op de websites www.gemeentelangedijk.nl en www.heerhugowaard.nl geplaatst en wordt niet aan u persoonlijk verstuurd. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de reactienota.

Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

  • Digitaal

U kunt uw zienswijze digitaal versturen via het online formulier. U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen, via post@heerhugowaard.nl o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp.  

  • Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van B&W. U adresseert daarbij als volgt:
 
Gemeente Heerhugowaard
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

  • Mondeling

Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken via telefoonnummer 14 072. Om een mondelinge zienswijze te doen voert u een gesprek met een medewerker van de gemeente. Deze medewerker noteert uw zienswijze die wordt meegenomen in de reactienota. Tijdens het gesprek wordt geen inhoudelijke reactie gegeven.

Vervolg

In maart 2020 komt het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. De reactienota maakt onderdeel uit van het herindelingsadvies. Dit advies bespreken de betreffende colleges van B&W en de raden. Na vaststelling door de raden wordt het herindelingsadvies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De beoogde datum van de herindeling is 1 januari 2022.