Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Sloopvergunning

Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Meestal is een melding bij de gemeente genoeg, maar soms heeft u ook een sloopvergunning (omgevingsvergunning slopen) nodig. 

Sloopvergunning aanvragen Doe hier ook de vergunningcheck. Inloggen met DigiD (particulier) of met e-Herkenning niveau 2 (bedrijf)

Voorwaarden sloopvergunning

U vraagt een sloopvergunning aan als u gaat slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht. U heeft ook een vergunning nodig als in het bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is opgenomen dat er een sloopvergunning nodig is.

Kosten sloopvergunning

Op de pagina Bouwvergunning kunt u het kostenoverzicht omgevingsvergunning downloaden.

Voorwaarden vergunningsvrij slopen

U kunt vergunningsvrij slopen als:

 • de hoeveelheid sloopafval naar redelijke schatting niet meer bedraagt dan 10 m³
 • het slopen vereist is op grond van artikel 13 van de Woningwet
 • het slopen als gevolg van een aanschrijving plaatsvindt
 • het om het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk gaat
 • asbest wordt verwijderd in het kader van beroepsuitoefening en het gaat om het geheel of gedeeltelijk verwijderen van:
  • geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen
  • rem-/frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen.

Sloopmelding

Valt het slopen niet onder voorwaarden voor vergunningvrij slopen én is er geen sloopvergunning nodig? Dan moet u de sloopactiviteiten melden.

De melding moet tenminste 4 weken voor de start van de sloopactiviteiten bij de gemeente binnen zijn. De melding is gratis. Met het ontvangstbewijs van uw sloopmelding kunt u gratis een pakket met sloopbenodigheden afhalen bij het gemeentehuis.

Bij uitzondering mag u de sloopmelding minimaal 5 werkdagen van tevoren doen:

 • de sloopwerkzaamheden vallen onder reparatie of onderhoud van een asbesthoudende toepassing in een gebouw. De meldingstermijn van 4 weken leidt tot onnodige leegstand van (een gedeelte van) het gebouw. of belemmert ernstig het gebruiksgenot.
 • de sloopwerkzaamheden bestaan uit het (niet bedrijfsgebonden) geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen. De asbestvezels zijn hechtgebonden en zijn geen dakleien. Of asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking, uit een woning die niet als bedrijfspand wordt gebruikt. De oppervlakte van de asbesthoudende platen mag maximaal 35 m² per kadastraal perceel zijn.

Asbest

Als particulier woonachtig in Heerhugowaard kunt u asbest inleveren bij de gemeentewerf aan de Beukenlaan 25.
De maximale hoeveelheid die u mag inleveren is 100 kilogram. Verpak het asbest in dubbel plastic.

Flora en fauna

De Flora- en faunawet beschermt die plant- en diersoorten die vrij in het wild leven. In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren, beschermd of niet.

Activiteiten die u onderneemt mogen niet schadelijk zijn voor de (beschermde) soorten. Bij het slopen van panden moet u er rekening mee houden dat dit ideale locaties kunnen zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen.

Bodemonderzoek

Soms is bij de aanvraag van een sloopvergunning (omgevingsvergunning) een bodemonderzoek nodig. U vindt hier meer informatie over op de pagina bodemkwaliteit en bodembescherming.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar omgevingsloket@heerhugowaard.nl  of maak een afspraak met het Omgevingsloket. 

Afspraak maken

Het Omgevingsloket is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer: 14 072.