Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Verwerking persoonsgegevens (privacyverklaring)

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals bepaald is in de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit gebeurt als u gebruik maakt van de diensten van de gemeente. Of omdat u deze gegevens aan de gemeente geeft. Dit gaat bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum en -plaats of uw contactgegevens. Welke gegevens verwerkt worden hangt af van het product of de dienst die u gebruikt. Dit wordt beschreven in een verwerkingsregister. Hieronder kunt deze verwerkingsregisters bekijken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens krijgen door deze wet extra bescherming, vanwege de mogeliijk grote gevolgen als er een inbreuk op uw privacy plaats vindt.

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn uw:

 • godsdienst
 • politieke voorkeur
 • seksuele geaardheid
 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • ras

De gemeente verwerkt naast uw gewone persoonsgegevens ook uw gevoelige persoonsgegevens, als u gebruik maakt van bepaalde diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Ga naar de Verwerkingsregisters. Hierin staat welke gegevens worden verwerkt.

Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag

De gemeente mag uw gegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtmatige grondslag aanwezig is.

 • u heeft toestemming gegeven
 • u heeft een overeenkomst met de gemeente
 • als er sprake is van wettelijke verplichting
 • als er sprake is van een vitaal belang
 • als er sprake is van een publiekrechtelijke taak

Meestal is de grondslag voor de gemeente  een wettelijke verplichting of een publiekrechtelijke taak. Soms geeft u zelf toestemming voor verwerking.

Verwerkingsregisters

In de Verwerkingsregisters kunt u zien:

 • voor welk proces uw gegevens worden gebruikt
 • welke gegevens er worden gebruikt
 • wie de ontvangers van deze gegevens zijn
 • voor welk doel ze worden verzameld
 • wat de bewaartermijn van uw gegevens is

Verwerkingsregister publieksdiensten (PDF, 87 kB)

Verwerkingsregister burgerzaken (PDF, 90 kB)

Verwerkingsregister sociaal domein (PDF, 92 kB )

Verwerkingsregister ruimtelijk domein (PDF, 112 kB)

Verwerkingsregister ondersteuning (PDF, 112 kB)

Verwerkingsregister informatiebeveiliging (PDF, 92 kB)

Verwerkingsregister generiek (PDF, 106 kB)

Verwerkingsregister bestuur (PDF, 88 kB)

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen volgens de wet niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Voor bewaartermijnen die niet in de wet staan, zoals een inschrijving voor een nieuwsbrief, maakt de gemeente vooraf duidelijk hoe lang uw gegevens bewaard worden.

Wettelijke bewaartermijnen, voor doeleinden met een wettelijke grondslag, hoeven niet specifiek genoemd te worden. De gemeente houdt zich dan aan de verplichtingen die in de Archiefwet staan.

Delen met derden

Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met derden, zolang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Zo wordt 'Onderzoek en statistiek' als een verenigbaar doel beschouwd. Als de gegevens worden gedeeld informeert de gemeente u hierover.  Voor het delen van data naar partijen in landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER) zijn aanvullende regels. In het Verwerkingsregister is aangegeven wanneer wij dit doen.

Gemeente Heerhugowaard verstrekt uw gegevens niet zonder waarborgen aan derden. De gegevens worden uitsluitend verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluit de gemeente een verwerkersovereenkomst. Zo wordt gezorgd voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Heerhugowaard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De privacywet verplicht een goede bescherming van persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Gemeente Heerhugowaard neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. Dit moet volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals  die zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Of wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens? Vul dan het formulier in.

 Als het gaat om gegevens van een kind onder de 16 jaar is het noodzakelijk dat u ouderlijk gezag heeft. Wij controleren dat via de rechtbank in het gezagsregister. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Gegevens achterlaten op de website (cookies)

De gemeente Heerhugowaard hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over uw bezoek aan de gemeentesite www.Heerhugowaard.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische en statistische doeleinden, en nooit ter identificatie. De informatie die u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld voor een informatieverzoek of het aanvragen van producten en diensten) wordt alleen gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie en, in het kader daarvan, voor een eventuele informatie-uitwisseling met derden. De gegevens worden daarna overeenkomstig de eisen van de Archiefwet bewaard en vernietigd.

Om uw privacy te beschermen, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt ook voor persoonsgegevens die verwerkt worden via een website.

Bezoekersstatistieken

De gemeente verzamelt automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van de website. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan deze website (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruikt de gemeente alleen voor bezoekersstatistieken, en om eventuele technische problemen op te lossen. De gemeente Heerhugowaard gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

De gemeente Heerhugowaard gebruikt het webstatistiekenpakket Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de Handleiding privacyvriendelijk instellen Google Analytics  van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Toestemming vragen voor deze cookies is dan niet meer nodig. Daarom krijgt u geen cookiemelding te zien als u de website www.heerhugowaard.nl opent.

Vragen en klachten

Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor de gemeente Heerhugowaard is Arnoud Lensen. U kunt hem benaderen door het formulier in te vullen.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.