Privacybeleid Sociaal domein

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dit is het Sociaal domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015 en Participatiewet. Binnnen dit Sociaal domein verwerkt de gemeente persoonsgegevens van u als burger.

Download privacybeleid Sociaal domein (pdf, 194 KB)

Het privacybeleid Sociaal domein verschaft helderheid over de positie en rol van de gemeente bij de verwerking van persoonsgegevens binnen het sociaal domein. Met uitgangspunten die richtinggevend zijn voor alle organisaties, professionals en ambtenaren die bij die uitvoering actief betrokken zijn.