Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Privacybeleid Sociaal domein

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dit is het Sociaal domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015 en Participatiewet. Binnnen dit Sociaal domein verwerkt de gemeente persoonsgegevens van u als burger.

Download Privacybeleid sociaal domein (PDF, 182 kB)

Het Privacybeleid Sociaal domein verschaft helderheid over de positie en rol van de gemeente bij de verwerking van persoonsgegevens binnen het sociaal domein. Met uitgangspunten die richtinggevend zijn voor alle organisaties, professionals en ambtenaren die bij die uitvoering actief betrokken zijn.

Wat houdt het privacybeleid in?

In het privacybeleid is de Wet bescherming persoonsgegevens leidend als wettelijk kader en is de hulpvraag van de burger het vertrekpunt. Als burger wordt u geïnformeerd (transparantiebeginsel) en de persoongegevens worden slechts verwerkt voorzover dat noodzakelijk, proportioneel (niet meer gegevens dan nodig) en doelmatig is.

De gemeente wil met het privacybeleid ook vertrouwen wekken naar u als betrokken burger. U moet er van op aan kunnen dat er zorgvuldig met uw belangen wordt omgegaan. U kunt een beroep doen op het privacybeleid doen als u vindt dat hier in de praktijk niet naar gehandeld wordt.

Recht op inzage en correctie

Naast de inspanning van de gemeente om over uw privacy te waken, kunt u dit zelf ook doen. Daarom is wettelijk geregeld dat u controle heeft over wat de gemeente met uw gegevens doet:

  1. Inzage of afschrift
    U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens die door de gemeente zijn vastgelegd. Dit geldt voor iedere inwoner die tenminste 16 jaar oud is. Ook kunt u een kopie van uw eigen gegevens inzien. Andere mensen mogen deze gegevens niet inzien. Een dossier kan gegevens van meerdere personen omvatten. En dat betekent dat we bij het behandelen van de vraag om inzage beoordelen of er geen belangen van anderen geschaad kunnen worden. Dat kan betekenen dat (delen van) het dossier niet ingezien mogen worden.

    Persoonlijke werkaantekeningen en stukken die nog in bewerking zijn, worden niet gezien als onderdeel van het dossier en worden niet ter inzage / als afschrift gegeven.
     
  2. Correcties/Verwijderen
    Ook kunt u vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of te verwijderen. Dit betreft alleen uw eigen gegevens in uw eigen dossier(s). Door de gemeente wordt vervolgens beoordeeld of uw verzoek terecht is en wordt dan als zodanig verwerkt.

Klachten en bezwaren

Als een ambtenaar in uw ogen onzorgvuldig is omgegaan met zijn/haar gegevens, dan kunt u een klacht indienen.

Ga naar klacht indienen tegen gemeente


U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of als inzage, afschrift of correctie wordt geweigerd.

Ga naar Bezwaar tegen een beslissing gemeente.

Vragen

Wilt u meer weten over de verwerking van persoonsgegevens? Of wilt u een verzoek doen tot inzage, afschrift of correctie? Dien dan een schriftelijk verzoek in, met als onderwerp Persoonsgegevens sociaal domein. Maak duidelijk waar het over gaat.

Uw verzoek wordt binnen vier weken afgehandeld? Inzage in het dossier is gratis, voor een afschrift kunnen kan de gemeente in rekening brengen. Deze kosten worden vooraf inzichtelijk gemaakt.