Raad stelt begroting 2020 unaniem vast

Op maandag 4 november 2019 heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard de begroting unaniem vastgesteld. In de begroting van 166,3 miljoen staan alle inkomsten en uitgaven voor komend jaar.

In 2020 wordt er geïnvesteerd in:

 • Bestuur en onderneming: vanaf 1 januari 2020 werken de ambtenaren van Heerhugowaard en Langedijk samen. Dat betekent dat er een goede samenwerking moet worden georganiseerd. 
 • Veiligheid: om prettig te kunnen wonen en werken in Heerhugowaard zet de gemeente in op veiligheid en het verbeteren van het veiligheidsgevoel. 
 • Verkeer en vervoer: het verbeteren van de bereikbaarheid en het verhogen van de verkeersveiligheid staan centraal.
 • Economie: de gemeente ondersteunt, stimuleert en regisseert initiatieven voor werk-, winkel- en recreatielocaties.
 • Onderwijs: goed onderwijs vindt de gemeente belangrijk. Het uitgangspunt is dat onderwijs passend is bij de behoeften van elk kind.
 • Sport, cultuur en openbaar groen: focus ligt op het stimuleren van sport en beweging en het inspireren van jongeren om kennis te maken met allerlei vormen van cultuur. Ook wordt er een plan gemaakt over het openbaar groen in Heerhugowaard.
 • Sociaal domein: uitgangspunt is dat iedere inwoner, jong of oud, waar nodig passende ondersteuning, hulp of zorg krijgt.
 • Duurzaamheid: de gemeente zet energieambassadeurs in om inwoners te helpen en te stimuleren om duurzame maatregelen te nemen. 
 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: de vraag naar (passende) woningen is groot. Daarom heeft de gemeente locaties dichtbij het openbaar vervoer en in de stad aangewezen om zo snel mogelijk woningen te (laten) bouwen. 
   

Wilt u meer weten? Bekijk de volledige begroting (PDF, 1.5 MB) of lees de samenvatting (PDF, 3.1 MB).