Op vrijdag 19 juli is het Omgevingsloket gesloten.

Leerplicht en bijzonder verlof

Kinderen krijgen op school geen snipperdagen. De schooldirecteur mag in uitzonderingssituaties maximaal 10 dagen verlof te verlenen. U kunt hiervoor op school een aanvraagformulier halen. 

Houdt u uw kind zonder toestemming van school? Dan kunt u een proces-verbaal en een geldboete krijgen.

Meer dan 10 dagen verlof aanvragen?

De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist over verlof van meer dan 10 dagen. Soms verleent de gemeente vrijstelling van de leerplicht op medische gronden na verklaring van een arts of psycholoog. 

Extra verlof, buiten de reguliere vakanties om, vraagt u schriftelijk aan. Lever het formulier in tweevoud in bij de directeur van de school. Hij of zij neemt contact op met de leerplichtambtenaar. Binnen 6 weken krijgt u antwoord.

Aanvraagformulier schoolverlof downloaden

Leerplicht

Een kind is leerplichtig vanaf zijn vijfde tot en met het schooljaar waarin hij 16 wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht, die betrekking heeft op elke jongere die:

  • nog geen 18 jaar is
  • nog geen startkwalificatie heeft behaald.

De kwalificatieplicht geldt tot de achttiende verjaardag óf tot het behalen van het mbo2, havo- of vwo-diploma. De jongere moet een volledig onderwijsprogramma volgen, gericht op het behalen van een startkwalificatie.

Volledige onderwijsprogramma's zijn:

  • de vmbo-, havo- en vwo-opleidingen in het voortgezet onderwijs
  • de beroepsopleidende leerweg (BOL) in het middelbaar beroepsonderwijs
  • de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)* in het middelbaar beroepsonderwijs

*Bij BBL zit uw kind 1 dag per week op school en 4 dagen bij een bedrijf of organisatie.

Is uw kind leerplichtig of kwalificatieplichtig? Dan moet uw kind volgens de voorgeschreven tijden de school bezoeken.

Begeleiding voortijdige schoolverlaters

De leerplichtambtenaar begeleidt jongeren die school voortijdig hebben verlaten. Maakt u zich zorgen of het onderwijs van uw kind wel aansluit bij zijn behoeftes? Dan kunt u samen met de leerplichtambtenaar en de school in gesprek. 

Heeft u vragen die met het verzuim van uw kind te maken hebben? 

Stuur een e-mail naar de leerplichtambtenaar of bel met 14 072.