Langedijk & Heerhugowaard gaan samen

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben besloten om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Met deze fusie worden Langedijk en Heerhugowaard samen één gemeente.

Minder kwetsbaar, hogere kwaliteit

De gemeente heeft er de laatste jaren veel taken bij gekregen. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. De organisatie is daardoor kwetsbaar geworden. Door de organisaties van Langedijk en Heerhugowaard samen te voegen wordt die kwetsbaarheid verminderd. Naar verwachting neemt de kwaliteit van het werk bovendien toe omdat verschillende mensen op een functie daarin diverse vaardigheden en kennis kunnen inbrengen. Door niet alleen de ambtelijke organisaties van beide gemeenten, maar ook de besturen te fuseren ontstaat een gemeente met meer slagkracht en een hogere kwaliteit van de dienstverlening.

Profiel nieuwe gemeente

Door de fusie komen de huidige dorpen en kernen binnen één nieuwe gemeente te liggen. Elk met eigen kenmerken, cultuur en identiteit. Dit heeft gevolgen voor het profiel van de nieuwe gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, identiteit, economie, oriëntatie, maar ook op politiek of sociaal terrein. Op dit moment wordt een herindelingsontwerp opgesteld waarin het profiel van de nieuwe gemeente wordt geschets. Alle inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties vormt de basis van dit herindelingsontwerp.

Inwoners aan het woord

Omdat beide gemeentebesturen graag van inwoners horen wat zij belangrijke onderwerpen vinden, zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd en teams de gemeenten ingegaan. Ook kon iedereen hun mening kwijt op een speciaal daarvoor ingerichte website www.langedijkenheerhugowaard.nl. Eerder is in Sint Pancras en Koedijk een representatieve meting gehouden. Aanwezigen in deze twee kernen lieten zich tijdens de consultatierondes uit over een aansluiting bij Alkmaar. Onderzocht is of dit overeenkomt met de mening van alle inwoners van deze kernen. Bekijk de resulaten van deze meting. De resultaten vormen een belangrijke informatiebron voor het herindelingsontwerp.

Planning

Het samengaan tussen twee gemeenten is een zorgvuldig proces en neemt daardoor veel tijd in beslag. Het tijdspad geeft een overzicht van de belangrijke stappen in aanloop naar de bestuurlijke fusie.

Vanaf 1 januari 2020 vormen de ambtenaren uit beide gemeenten één organisatie. Dan is de organisatie ambtelijk gefuseerd. Zowel Langedijk als Heerhugowaard hebben dan nog wel een apart college van burgemeester en wethouders en een eigen gemeenteraad.

Veelgestelde vragen

Waarom is de mening van inwoners uit Sint Pancras en Koedijk verder onderzocht?

De representatieve meting was een extra stap in deze dorpskernen in het raadplegen van inwoners. Eerder zijn daarvoor veertien avonden in Langedijk en Heerhugowaard georganiseerd. Alle inwoners hebben de gelegenheid gekregen zich op een van deze bijeenkomsten uit te spreken. In Sint Pancras en Koedijk zijn tijdens de avonden signalen opgevangen dat de meningen over de nieuwe gemeente verdeeld zijn. De colleges van beide gemeenten namen deze signalen serieus en hadden besloten daar een extra onderzoek te houden.

De vragenlijst die de inwoners van Sint Pancras en Koedijk hebben ontvangen ging over het voornemen van Langedijk en Heerhugowaard om samen een nieuwe gemeente te vormen. De uitkomsten zijn te vinden op de website van de gemeente Langedijk.

Wat merk ik van de ambtelijke fusie per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zullen de ambtenaren uit beide gemeenten één organisatie vormen. Dan is de organisatie gefuseerd, maar hebben zowel Langedijk als Heerhugowaard tot januari 2022, nog wel een apart college van burgemeester en wethouders en een eigen gemeenteraad.

Voor inwoners verandert er met de ambtelijke fusie eigenlijk nog niks. Langedijk houdt haar publieksdienstverlening in De Binding in Zuid-Scharwoude. Voor Heerhugowaarders blijft dat het gemeentehuis aan de Parelhof. De gemeentewerf in Oudkarspel en in Heerhugowaard blijft ook zoals het is.

Waarom niet alleen een ambtelijke fusie?

Langedijk en Heerhugowaard werken op veel gebieden al zeer nauw samen. Samen hebben de gemeenten een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een ambtelijke fusie. Dit onderzoek wees uit dat een ambtelijke fusie goed zou zijn maar, mede omdat de gemeenten al zo nauw samenwerken, de echte winst te behalen is bij een bestuurlijke fusie. Deze conclusie was voor de gemeenteraden aanleiding om het principebesluit te nemen voor een bestuurlijke fusie. 

Wat merk ik van de fusie?

Het uitgangspunt is dat inwoners zoveel mogelijk voordeel hebben van de fusie en zo min mogelijk last ondervinden. Een fusie (officieel: herindeling) tussen twee gemeenten is vooral een verandering van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Door met elkaar samen te gaan, ontstaat een sterkere gemeente die een hogere kwaliteit van de dienstverlening kan leveren. Ook is de nieuwe gemeente een krachtigere gesprekspartner voor instellingen, bedrijven en andere overheden.

Waarom willen Langedijk en Heerhugowaard samen verder als een gemeente?

De gemeente heeft er de laatste jaren veel taken bij gekregen. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. De organisatie is daardoor kwetsbaar geworden. Door de organisaties van Langedijk en Heerhugowaard samen te voegen wordt die kwetsbaarheid verminderd. Naar verwachting neemt de kwaliteit van het werk bovendien toe omdat verschillende mensen op een functie daarin diverse vaardigheden en kennis kunnen inbrengen. Door niet alleen de ambtelijke organisaties van beide gemeenten, maar ook de besturen te fuseren ontstaat een gemeente met meer slagkracht en een hogere kwaliteit van de dienstverlening.

Ik ben niet op de bijeenkomsten geweest, hoe weet ik wat daar is gezegd?

Er zijn in Heerhugowaard en Langedijk meerdere bijeenkomsten georganiseerd met inwoners, ondernemers en met de maatschappelijke partners van beide gemeenten. Alle inbreng tijdens deze bijeenkomsten is genoteerd en wordt meegenomen in het herindelingsontwerp. De rode draad van de bijeenkomsten kunt u lezen in het sfeerverslag (pdf, 60kb).

Krijgt de gemeente een nieuwe naam of een van de bestaande namen?

De fusiegemeente krijgt vanaf 2022 een nieuwe naam. Later in het proces wordt bepaald welke.

Blijft Heerhugowaard nog wel Heerhugowaard heten?

De nieuwe gemeente krijgt een naam, maar de plaats Heerhugowaard blijft gewoon Heerhugowaard. Dit is te vergelijken met Obdam (gemeente Koggenland) of Anna Paulowna (gemeente Hollands Kroon). De plaats Heerhugowaard zou dan vallen onder een gemeente met een andere naam, maar u blijft gewoon in dezelfde plaats wonen. Heerhugowaard blijft Heerhugowaard.

Wie beslist over de fusie?

Een gemeentelijke herindeling wordt bij de wet geregeld. De gemeenteraden hebben op 26 februari 2019 het principebesluit genomen. Vervolgens wordt een herindelingsontwerp gemaakt. De gemeenteraden stellen dit vast en  leggen het daarna ter inzage. Wie dat wil, kan dan een zienswijze indienen. Daarna wordt op basis van het herindelingsontwerp een herindelingsadvies opgesteld. Dit advies gaat eerst naar de provincie en daarna naar Den Haag. Het besluit wordt uiteindelijk genomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer door in te stemmen met het wetsvoorstel.

Blijven de dorpen en kernen bestaan?

Ja, de kernen blijven gewoon bestaan. Op de borden van de bebouwde kom blijven de vertrouwde namen van de dorpen en kernen staan. Daarbij komt dan de vermelding van de nieuwe gemeentenaam.

Waarom is er niet gelijk gekeken naar een fusie met ook Alkmaar?

De gemeente Langedijk heeft onderzoek gedaan naar mogelijke fusiepartners en heeft hierin gekozen voor Heerhugowaard. De gemeente Heerhugowaard was zelf niet actief op zoek naar een fusiepartner. Langedijk en Heerhugowaard werken op veel gebieden al zeer nauw samen. Samen hebben de gemeenten een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een ambtelijke fusie. Dit onderzoek wees uit dat een ambtelijke fusie goed zou zijn maar, mede omdat de gemeenten al zo nauw samenwerken, de echte winst te behalen is bij een bestuurlijke fusie.

Er wordt op vele gebieden met Alkmaar ook al goed samengewerkt vanuit de HAL-samenwerking, maar ook met Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Een fusie met Alkmaar of een andere gemeente dan Langedijk, is op dit moment niet aan de orde.

Wie wordt burgemeester van de nieuwe gemeente?

De provincie benoemt na de fusie eerst een waarnemend burgemeester. De nieuwe gemeenteraad start vervolgens een sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester.

Wat is een herindelingsontwerp en wat staat daar precies in?

Een herindelingsontwerp is een document waarin de noodzaak van de herindeling en de samenstelling van partners wordt onderbouwd. Ook geeft het de grenzen van de nieuwe gemeente weer. Verder wordt in het herindelingsontwerp vaak een visie op de toekomst van de nieuwe gemeente opgenomen. Na besluitvorming in de gemeenteraden wordt het ontwerp ter inzage gelegd.

Is de fusie al besloten?

Er is nu een principebesluit genomen. Dat betekent dat de beide gemeenten hebben besloten dat ze met elkaar willen fuseren. Voordat ze ook daadwerkelijk met elkaar kunnen fuseren, zijn nog twee besluiten nodig van de gemeenteraden. In september 2019 besluiten de gemeenteraden of het herindelingsontwerp ter inzage kan worden gelegd. Daarna volgt een besluit over het herindelingsadvies. Dat is het besluit van de raad dat genomen wordt na de ter inzage legging van het herindelingsontwerp en de reactie op de eventueel ingediende zienswijzen. Het uiteindelijke besluit is een wetgevingsbesluit dat wordt genomen door de Eerste Kamer. Daarvoor zitten nog adviesmomenten van Provincie, Raad van State en Tweede Kamer.

Heb ik nog inspraak?

Zodra het herindelingsontwerp klaar is in september, ligt het een aantal weken ter inzage en u kunt een zienswijze indienen. Dat is een officiële manier om uw mening kenbaar te maken. Daarna moet de gemeenteraad nog een besluit nemen over het herindelingsadvies aan provincie en de wetgever. Ook bij die besluitvorming is op de gebruikelijke manier inspraak mogelijk.

Beslist de gemeenteraad van Langedijk straks ook over Heerhugowaard?

De nieuwe gemeente krijgt een nieuwe gemeenteraad. Voordat de nieuwe gemeente van start gaat, zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In de beide gemeenten worden op dezelfde dag verkiezingen gehouden. Kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad kunnen zowel uit Langedijk als uit Heerhugowaard komen. Inwoners kiezen hieruit wie de komende vier jaar hun vertegenwoordigers zijn in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente.

Korte lijnen met de organisatie en het bestuur zijn belangrijk, gaat dat niet verloren?

Contact met inwoners moet altijd op kleine schaal mogelijk zijn. Niet alleen voor de gemeente, ook voor het bestuur en de gemeenteraad is dit belangrijk. Dit onderwerp is een belangrijk onderdeel in het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente. Met de fusie groeien we richting een inwoneraantal van 80.000. Dit is ook de grootte die de Rijksoverheid propageert. Zo kun je een goede professionaliseringsslag maken en tegelijkertijd bureaucratie voorkomen.

Wie betaalt de kosten van de fusie?

De gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid een vergoeding, de zogenoemde frictiekostenvergoeding. Hieruit worden onder andere de kosten voor het samenvoegen van de ambtelijke- en griffieorganisaties betaald. Ervaringen bij recente fusies leert dat deze vergoeding ruimschoots voldoende is.

Wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke lasten?

Op dit moment is nog niet te zeggen wat de gevolgen van de fusie precies betekenen voor de gemeentelijke lasten. Dit is namelijk iets waar de nieuwe gezamenlijke gemeenteraad over moet besluiten. De insteek van de fusie is wel om het beste van de twee gemeenten samen te brengen.

De doelstelling van de fusie is niet dat alles goedkoper wordt, maar dat de kwaliteit wordt verhoogd. Met andere woorden: een beter product voor hetzelfde geld. Het streven is wel altijd om zo zuinig mogelijk om te gaan met gemeenschapsgeld.

Klopt het dat ik geen bericht thuis heb gehad?

Naaar alle bedrijfs- en huisadressen in Heerhugowaard & Langedijk zijn twee fusie magazines verstuurd. In deze tijdschriften is aanvullende informatie te lezen over de fusie.

Heeft u dit magazine niet ontvangen? Zie elders op deze pagina voor de downloadlinks of haal een papieren exemplaar op bij het gemeentehuis in Heerhugowaard of Langedijk.

Moet ik dan nog steeds voor alles naar het gemeentehuis toe?

Op het gebied van dienstverlening zijn er door de fusie geen veranderingen, de loketten blijven in zowel Heerhugowaard als Langedijk en ook het aanvragen van bijvoorbeeld een rijbewijs zal niet veranderen. Wel volgen wij nieuwe manieren van dienstverlening. Zo is het als proef in sommige plaatsen mogelijk om een nieuw paspoort thuis te regelen. De gemeente komt daar bij de inwoners zelf langs. Wij volgen de resultaten van dit soort proeven op de voet en wanneer ze succesvol blijken, zullen wij de mogelijkheden voor onze gemeente onderzoeken.

Blijven dubbele voorzieningen bestaan?

Van beide gemeenteraden is het uitgangspunt om alle voorzieningen die er nu in beide gemeente zijn, te behouden.

Wat is het verschil tussen een fusie en een herindeling?

Een herindeling is de officiële term voor een fusie bij gemeenten. Een gemeente kan op twee manieren fuseren: ambtelijk en bestuurlijk. Bij een ambtelijke fusie gaan er twee of meerdere gemeentelijke organisaties samen, maar behouden deze hun eigen bestuur. Elke gemeente heeft dan nog een eigen gemeenteraad en een eigen college van burgemeester en wethouders.

Bij een bestuurlijke fusie gaan twee of meerdere gemeenten samen op in één nieuwe gemeente. Daarvoor is een herindeling nodig. De herindeling heeft betrekking op het samenvoegen van de grondgebieden van beide gemeenten. Dit samenvoegen is een wettelijke procedure. Bij een herindeling worden ook gemeenteraadsverkiezingen (of: herindelingsverkiezingen) gehouden zodat inwoners kunnen kiezen voor één nieuwe gemeenteraad.

Langedijk en Heerhugowaard gaan per 1 januari 2020 ambtelijk fuseren en per 1 januari 2022 bestuurlijk.

Waarom is er vooraf geen enquête of iets soortgelijks gehouden?

Er is niet gekozen voor een volksraadpleging vooraf, maar voor het spreken met inwoners na het nemen van het principebesluit. Op deze manier is er meer ruimte voor een echt gesprek en worden argumenten en discussiepunten goed duidelijk.

Wat doen jullie met signalen over dat mensen het niet eens zijn?

De gemeente verzamelt dit soort signalen actief en op verschillende manieren. Onder andere met een website waarop inwoners een reactie kunnen achterlaten en door bijeenkomsten te organiseren in de dorpskernen van de beide gemeenten. De signalen worden meegenomen bij het opstellen van het herindelingsontwerp. Ook de gemeenteraden horen en zien deze signalen. Ze zijn voor hen belangrijk om straks het herindelingsontwerp goed te kunnen beoordelen.

Wat is er waar van het gerucht dat Heerhugowaard ‘alles of niets wil’ als het gaat om de dorpskernen van Langedijk?

Heerhugowaard heeft, net als Langedijk, het principebesluit genomen om te willen fuseren. Daarbij heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard in een unaniem aangenomen motie van 18 september 2018 uitgesproken dat de huidige gemeentegrenzen van beide gemeenten het uitgangspunt zijn.