Drukte bij gemeentewerf

Doordat er maximaal 5 auto's op het terrein mogen, kunnen er lange wachtrijen ontstaan. Dit kan wel oplopen tot 45 minuten wachten.

Kosten omgevingsvergunning 2020

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw aanvraag. De omgevingsvergunning kan uit meerdere activiteiten bestaan. De legeskosten van de verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld en vormen samen het totaalbedrag.

Vooroverleg

Informatie over bouwmogelijkheden, bestemmingsplanvoorwaarden of het beoordelen van een principeverzoek of conceptaanvraag (schetsplan) met betrekking tot de vraag of bebouwingsmogelijkheden of bestemmingswijzigingen mogelijk zijn.€ 0,00                                     

Omgevingsvergunning voor (ver)bouwen

De kosten voor een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen zijn afhankelijk van de bouwkosten. 

Bouwkosten zijn de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

De opgegeven bouwkosten worden door de gemeente gecontroleerd, net als de overige gegevens die bij de aanvraag worden ingediend. De bouwkosten zijn gerelateerd aan de inhoud van het gebouw (m³) en het type bouwwerk. Daarvoor moet het voor het product ‘vergunning’ niet uitmaken of het uiteindelijke bouwwerk in zelfwerkzaamheid wordt uitgevoerd of door een aannemer. Uitgangspunt is marktconform bouwen. 

Het is voor de gemeente noodzakelijk om op een eenduidige manier de bouwkosten te controleren en te corrigeren. Tevens moet door de gemeente achteraf eenduidig en eenvoudig aangetoond worden wat de basis is geweest van de correctie. Dit is de reden dat de gemeente Heerhugowaard de bouwkosten vaststelt op basis van de taxatieboekjes voor de vastgoedmarkt van Vakmedianet. Dit is een actueel systeem dat per jaar de bouwkosten per kubieke meter vaststelt van woningen, bedrijfspanden, agrarische gebouwen en de herstelkosten van gebouwschade. Het geeft een actuele en reële inschatting van de bouwkosten en is daarmee een eenduidige grondslag voor de legesberekening.

Extra advieskosten (welstand)

Het tarief kan worden verhoogd met advieskosten van de commissie MER, NMT Erfgoedadvies, extern adviseur ruimtelijke kwaliteit, supervisieteam of andere adviesorganen.

Indien een toets ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk is van een extern adviseur ruimtelijke kwaliteit, supervisieteam  of de stichting MOOI Noord-Holland dan wordt het bedrag van de door de stichting MOOI Noord-Holland vastgestelde advieskosten ook in rekening gebracht. 

Er worden geen kosten voor de welstandstoets in rekening gebracht als de aanvraag voldoet aan de sneltoetscriteria van de welstandsnota, of als de aanvraag door ambtelijke welstandstoetsing akkoord bevonden is. 

Seriematige woningbouw en opties

Voor de door de projectontwikkelaar aangeleverde standaardopties wordt per standaard optie 1 x leges in rekening gebracht, ongeacht de hoeveelheid opties die uiteindelijk door de projectontwikkelaar in het project worden gerealiseerd. Bij veelvoorkomende opties zijn standaard bouwkosten opgenomen: 

Dakkapel€ 3.000
Aanbouw erker voorzijde€ 10.000
Aanbouw erker zijgevel€ 10.000
Aanbouw achterzijde€ 15.000
Garage € 15.000
Dakopbouw€ 15.000
Carport€ 5.000

Kosten omgevingsvergunning

Bouwkosten minder dan € 20.0005,05% van de bouwkosten met een minimum van € 185,00
Bouwkosten € 20.000 - € 50.0004,68% van de bouwkosten met een minimum van € 1.010,00
Bouwkosten € 50.000 - € 200.0003,19% van de bouwkosten met een minimum van € 2.340,00
Bouwkosten € 200.000 - € 500.0001,97% van de bouwkosten met een minimum van € 6.380,00
Bouwkosten € 500.000 - € 1.000.0001,90% van de bouwkosten met een minimum van € 9.850,00
Bouwkosten € 1.000.000 - € 2.000.0001,83% van de bouwkosten met een minimum van € 19.000,00
Bouwkosten € 1.000.000 - € 2.000.0001,83% van de bouwkosten met een minimum van € 19.000,00
Bouwkosten € 2.000.000 - € 5.000.0001,77% van de bouwkosten met een minimum van € 36.600,00
Bouwkosten € 5.000.000 of meer1,69% van de bouwkosten met een minimum van € 88.500,00

Beoordeling aanvullende gegevens

In behandeling nemen van aanvullende gegevens nadat de aanvraag in behandeling is genomen€ 152,50          

Planologisch strijdig gebruik met bouwactiviteiten

Binnenplanse afwijking€ 247,60
Buitenplanse kleine afwijking bouwkosten minder dan €30.000€ 445,60 
Buitenplanse kleine afwijking (kruimelgevallenregeling)€ 734,85
Buitenplanse afwijking: passend in beleid, geen aanvullend onderzoek nodig € 734,85 
Buitenplanse afwijking: niet passend in beleid. Bouwkosten < € 500.000 € 2.648,15 
Buitenplanse afwijking: niet passend in beleid. Bouwkosten € 500.000 - € 1.000.000 € 5.522,00 
Buitenplanse afwijking: niet passend in beleid. Bouwkosten > € 1.000.000 € 7.343,15 
Tijdelijke afwijking € 2.648,15 (of 
€ 734,85) 
Afwijking van exploitatieplan€ 2.648,15 
Afwijking van voorbereidingsbesluit€ 2.648,15
Afwijking van provinciale regelgeving – verklaring van geen bedenkingen G.S. € 7.343,15
Afwijking van nationale regelgeving – verklaring van geen bedenkingen Minister    € 7.343,15

Bestemmingswijzigingen zonder bouwactiviteiten

Binnenplanse afwijking € 152,50 
Buitenplanse kleine afwijking (kruimelgevallenregeling)€ 734,85 
Buitenplanse afwijking: passend in beleid, geen aanvullend onderzoek nodig € 734,85 
Buitenplanse afwijking: niet passend in beleid. Bouwkosten < € 500.000 € 2.648,15 
Buitenplanse afwijking: niet passend in beleid. Bouwkosten € 500.000 - € 1.000.000 € 5.522,00 
Buitenplanse afwijking: niet passend in beleid. Bouwkosten > € 1.000.000 € 7.343,15 
Tijdelijke afwijking € 2.648,15 (of 
€ 734,85) 
Afwijking van exploitatieplan € 2.648,15 
Afwijking van voorbereidingsbesluit € 2.648,15 
Afwijking van provinciale regelgeving - verklaring van geen bedenkingen G.S.€ 7.343,15
Afwijking van nationale regelgeving - verklaring van geen bedenkingen Minister€ 7.343,15
Een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan (art. 3.1. lid 1 Wet ruimtelijke ordening)€ 5.675,45 
Een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan (art. 3.6 lid 1 a Wet ruimtelijke ordening) wijzigingsplan€ 2.648,15

Omgevingsvergunning voor slopen

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald of waarvoor op grond van een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing nodig is€ 239,70                                         

Omgevingsvergunning voor monument

Slopen, verstoren of verplaatsen van een monument € 239,70                   
Het (laten) gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht€ 239,70

Overige activiteiten omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten€ 670,40 
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik € 2.381,70 
Wijzigen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik € 300,10 
Naamswijziging omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik € 88,20
Omgevingsvergunning voor aanleggen of veranderen weg € 165,40
Omgevingsvergunning voor uitweg/inrit € 118,80 
Omgevingsvergunning voor kappen € 125,75
Handelsreclame zonder bouwactiviteit € 363,45
Andere niet benoemde beschikkingen€ 306,00

Verhogingen

Bouwwerk is al zonder vergunning gebouwd € 331,80       
Activiteit waarvan is vastgesteld dat deze van invloed is op de fysieke leefomgeving € 264,45 
Handelingen in kader van Wet Natuurbescherming € 363,45 
Beoordeling milieukundig bodemrapport € 0,00 
Beoordeling advies agrarische adviescommissie € 0,00 
Beoordeling archeologisch onderzoek door de NMT Erfgoed; uurtarief exclusief BTW € 87,50
Verplicht advies bestuursorgaan of instantie € 264,45 
Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad of ander bestuursorgaan € 886,05   
Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad of ander bestuursorgaan als project gemeente overschrijdend is€ 6.536,05      

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van geringe wijziging project (revisie)

Als de oorspronkelijke bouwkosten minder zijn dan € 50.000€ 152,50 
Als de oorspronkelijke bouwkosten hoger zijn dan € 50.00010% van de leges van de oorspronkelijke bouwkosten met een maximum van € 100.000

Omgevingsvergunning in twee fasen

Als de omgevingsvergunning in twee fasen wordt aangevraagd zijn de kosten voor de het in behandeling nemen van de aanvraag: 

Eerste fase50% van het totaalbedrag van de tarieven waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft 
Tweede fase50% van het totaalbedrag van de tarieven waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft 

Teruggaaf

Als een aanvraag om bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten wordt ingetrokken nadat deze in behandeling is genomen, is er recht op teruggave van een deel van de leges. Over het algemeen komen alleen de leges voor de bouwactiviteiten voor teruggaaf in aanmerking. Een volledig overzicht is te vinden in de Legesverordening.

Intrekken binnen 1 maand na het in behandeling nemen 80% van de leges 
Intrekken na 1 maand na het in behandeling nemen én voor verlenen vergunning 60% van de leges 
Intrekken op verzoek van vergunninghouder binnen 12 maanden na verlenen vergunning én er is geen gebruik gemaakt van vergunning 40% van de leges 
Bij een vergunning met bouwactiviteiten van rechtswege 25% van de leges voor het onderdeel  bouwactiviteiten 
Bij weigering van een vergunning met bouw-, aanleg of sloopactiviteiten 25% van de leges voor de betreffende activiteit
Er wordt geen teruggaaf verleend op het legesdeel wat is verschuldigd op basis van adviezen en verklaringen van geen bedenkingen.
 
 
Indien de aanvraag omgevingsvergunning valt onder het “proefproject kwaliteitsborging" en als gevolg hiervan de Bouwbesluittoets en het toezicht door een hiertoe gecertificeerde marktpartij worden uitgevoerd in plaats van de gemeente Heerhugowaard.                                       10 % van de leges voor de betreffende activiteit

Vastgestelde advieskosten stichting MOOI Noord-Holland

Advies bij bouwsom tot € 20.000,00 altijd vast laag tarief€ 40,00
Advies bij bouwsom boven € 20.000,00 percentage bouwsom0,25 %
Advies zonder bouwsom; o.b.v. tijd, omrekening naar commissietarief per uur€ 440,00
Maximum tarief per behandeld bouwplan€ 2.250,00
Korting op adviestarief bij vooroverleg door supervisor50 %
Advies reclame-objecten€ 75,00
Advies sloopvergunningen € 100,00
Advies handhavingszaken/excessenregeling€ 150,00
Advies monumenten; o.b.v. tijd, omrekening naar uurtarief€ 440,00
Secretariaat-beleidscoördinator; basis uurtarief€ 85,00
Adviseur/ commissielid; basis uurtarief€ 120,00
Projecttarief adviseur; basis uurtarief€ 100,00
Previsoren, supervisoren, leden kwaliteitsteams; basis uurtarief€ 120,00
Adviseur bij second opinions; basis uurtarief€ 120,00