Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Langedijk & Heerhugowaard gaan samen

Op dinsdag 8 oktober hebben de gemeenteraden van Langedijk & Heerhugowaard ingestemd met ‘Herindelingsontwerp van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard’. Dit is een vervolg op het besluit om beide gemeente per 1 januari 2022 te fuseren. Bij het besluit hebben beide raden een brede afweging gemaakt. Ze hebben de belangen van alle inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld een plek gegeven in het ontwerp. In het herindelingsontwerp wordt het ontwerp voor de nieuwe gemeente gepresenteerd.

Herindelingsadvies

Het herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard lag van woensdag 9 oktober tot en met donderdag 12 december 2019 ter inzage. In die periode kon iedereen een zienswijze indienen. Naar aanleiding van alle ingediende zienswijzen hebben beide colleges een herindelingsadvies met reactienota (PDF, 28.8 MB) vastgesteld. In de reactienota zijn alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. De gemeenteraden hebben inmiddels ingestemd met het herindelingsadvies. Het herindelingsadvies gaat nu voor advies en besluitvorming naar provincie, Tweede Kamer en Eerste Kamer.

De nieuwe gemeente

De nieuwe gezamenlijke gemeente Langedijk & Heerhugowaard biedt mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren in een overzichtelijke schaal, gecombineerd met de voordelen van een grotere gemeente. Juist de mix van het dorpse karakter en de nieuw-stedelijke allure maakt de nieuwe gemeente zo aantrekkelijk en dynamisch. Het sterke verenigingsleven en de grote gemeenschapszin bepalen de identiteit van de kernen in beide gemeenten en daarmee van de gemeente als geheel. Samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan een toekomstbestendige gemeente die op een duurzame manier maatschappelijke opgaven aanpakt.

Nieuwe naam

Een nieuwe gemeente betekent ook een nieuwe naam. Inwoners van Heerhugowaard en Langedijk konden een naam bedenken en insturen. De namencommisie heeft uit alle inzendingen 6 namen gekozen. De naam Dijk en Waard roept de meest positieve gevoelens op onder de inwoners. In het herindelingsadvies is opgenomen dat Dijk en Waard de nieuwe naam van de gemeente wordt.

Planning

Het samengaan tussen twee gemeenten is een zorgvuldig proces en neemt daardoor veel tijd in beslag. Het tijdspad geeft een overzicht van de belangrijke stappen in aanloop naar de bestuurlijke fusie.

Vanaf 1 januari 2020 vormen de ambtenaren uit beide gemeenten één organisatie. Dan is de organisatie ambtelijk gefuseerd. Zowel Langedijk als Heerhugowaard hebben dan nog wel een apart college van burgemeester en wethouders en een eigen gemeenteraad.

Veelgestelde vragen

Krijgt de gemeente een nieuwe naam en verdwijnt Heerhugowaard dan als naam?

De fusiegemeente krijgt als gemeentelijke organisatie vanaf 2022 een nieuwe naam. Hoewel de nieuwe gemeente een nieuwe naam krijgt, blijft de plaats Heerhugowaard gewoon Heerhugowaard. Dit is te vergelijken met Obdam (gemeente Koggenland) of Anna Paulowna (gemeente Hollands Kroon). De plaats Heerhugowaard zou dan vallen onder een gemeente met een andere naam, maar u blijft gewoon in dezelfde plaats wonen. Heerhugowaard blijft Heerhugowaard.

Hoe wordt de naam voor de nieuwe gemeente gekozen?

Eind november konden inwoners van Heerhugowaard en Langedijk een naam bedenken voor de nieuwe gemeente. De namencommissie heeft in december uit alle inzendingen zes namen gekozen: Broekerwaard, Dijk en Waard, Geestmerambacht, Heerhugowaard, Langewaard en Langedijk. Vervolgens konden inwoners hun mening geven over deze namen. Uit de analyse van I&O Research (PDF, 352 kB) blijkt dat de naam Dijk en Waard de meest positieve gevoelens oproept. In het herindelingsadvies is opgenomen dat Dijk en Waard de nieuwe naam van de gemeente wordt.

Waarom een fusie?

De gemeente heeft er de laatste jaren veel taken bij gekregen. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. De organisatie is daardoor kwetsbaar geworden. Langedijk en Heerhugowaard werken op veel gebieden al zeer nauw samen. Samen hebben de gemeenten een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een ambtelijke fusie. Dit onderzoek wees uit dat een ambtelijke fusie goed zou zijn maar, mede omdat de gemeenten al zo nauw samenwerken, de echte winst te behalen is bij een bestuurlijke fusie. Deze conclusie was voor de gemeenteraden aanleiding om het principebesluit te nemen voor een bestuurlijke fusie. 

Het uitgangspunt is dat inwoners zoveel mogelijk voordeel hebben van de fusie en zo min mogelijk last ondervinden. Een fusie (officieel: herindeling) tussen twee gemeenten is vooral een verandering van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Door met elkaar samen te gaan, ontstaat een sterkere gemeente die een hogere kwaliteit van de dienstverlening kan leveren en wordt de kwetsbaarheid verminderd. Ook is de nieuwe gemeente een krachtigere gesprekspartner voor instellingen, bedrijven en andere overheden.

Is de fusie al besloten?

Een gemeentelijke herindeling wordt bij de wet geregeld. De gemeenteraden hebben op 26 februari 2019 het principebesluit genomen. Vervolgens is een herindelingsontwerp gemaakt. Deze is door de gemeenteraden vastgesteld. Op dit moment ligt het herindelingsontwerp ter inzage. Wie dat wil, kan dan een zienswijze indienen. Daarna wordt op basis van het herindelingsontwerp een herindelingsadvies opgesteld. Dit advies gaat eerst naar de provincie en daarna naar Den Haag. Het besluit wordt uiteindelijk genomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer door in te stemmen met het wetsvoorstel.

Hoe kan ik mijn mening geven?

Omdat beide gemeentebesturen graag van inwoners wilde horen wat zij belangrijke onderwerpen vinden, zijn eerder verschillende bijeenkomsten georganiseerd en teams de gemeenten ingegaan. Ook kon iedereen hun mening kwijt op een speciaal daarvoor ingerichte website www.langedijkenheerhugowaard.nl. Eerder is in Sint Pancras en Koedijk een representatieve meting gehouden. Aanwezigen in deze twee kernen lieten zich tijdens de consultatierondes uit over een aansluiting bij Alkmaar. Onderzocht is of dit overeenkomt met de mening van alle inwoners van deze kernen. Bekijk de resultaten van deze meting. De resultaten waren een belangrijke informatiebron voor het herindelingsontwerp. De rode draad van de bijeenkomsten kunt u lezen in het sfeerverslag (pdf, 60kb).

Inwoners van beide gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omliggende gemeenten konden tot en met 12 december 2019 een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp.

Waarom is de mening van inwoners uit Sint Pancras en Koedijk verder onderzocht?

De representatieve meting was een extra stap in deze dorpskernen in het raadplegen van inwoners. Eerder zijn daarvoor veertien avonden in Langedijk en Heerhugowaard georganiseerd. Alle inwoners hebben de gelegenheid gekregen zich op een van deze bijeenkomsten uit te spreken. In Sint Pancras en Koedijk zijn tijdens de avonden signalen opgevangen dat de meningen over de nieuwe gemeente verdeeld zijn. De colleges van beide gemeenten namen deze signalen serieus en hadden besloten daar een extra onderzoek te houden.

De vragenlijst die de inwoners van Sint Pancras en Koedijk hebben ontvangen ging over het voornemen van Langedijk en Heerhugowaard om samen een nieuwe gemeente te vormen. De uitkomsten zijn te vinden op de website van de gemeente Langedijk.

De zorgen van inwoners van deze kernen vormen de basis voor een nieuwe wijk- en dorpsgerichte aanpak zoals voorgesteld in het herindelingsontwerp.

Wat merk ik van de ambtelijke fusie per 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 vormen de ambtenaren uit beide gemeenten één organisatie. De organisatie is gefuseerd, maar zowel Langedijk als Heerhugowaard hebben, tot januari 2022, nog wel een apart college van burgemeester en wethouders en een eigen gemeenteraad.

Voor inwoners verandert er met de ambtelijke fusie eigenlijk nog niks. Langedijk houdt haar publieksdienstverlening in De Binding in Zuid-Scharwoude. Voor Heerhugowaarders blijft dat het gemeentehuis aan de Parelhof. De gemeentewerf in Oudkarspel en in Heerhugowaard blijft ook zoals het is.

Waarom is er niet gelijk gekeken naar een fusie met ook Alkmaar?

De gemeente Langedijk heeft onderzoek gedaan naar mogelijke fusiepartners en heeft hierin gekozen voor Heerhugowaard. De gemeente Heerhugowaard was zelf niet actief op zoek naar een fusiepartner. Langedijk en Heerhugowaard werken op veel gebieden al zeer nauw samen. Samen hebben de gemeenten een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een ambtelijke fusie. Dit onderzoek wees uit dat een ambtelijke fusie goed zou zijn maar, mede omdat de gemeenten al zo nauw samenwerken, de echte winst te behalen is bij een bestuurlijke fusie.

Er wordt op vele gebieden met Alkmaar ook al goed samengewerkt vanuit de HAL-samenwerking, maar ook met Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Een fusie met Alkmaar of een andere gemeente dan Langedijk, is op dit moment niet aan de orde.

Wie wordt burgemeester van de nieuwe gemeente?

De provincie benoemt na de fusie eerst een waarnemend burgemeester. De nieuwe gemeenteraad start vervolgens een sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester.

Beslist de gemeenteraad van Langedijk straks ook over Heerhugowaard?

De nieuwe gemeente krijgt een nieuwe gemeenteraad. Voordat de nieuwe gemeente van start gaat, zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In de beide gemeenten worden op dezelfde dag verkiezingen gehouden. Kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad kunnen zowel uit Langedijk als uit Heerhugowaard komen. Inwoners kiezen hieruit wie de komende vier jaar hun vertegenwoordigers zijn in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente. In de tijd tot de gemeenteraadsverkiezingen wordt een fusieraad opgericht. Dit is een vertegenwoordiging van raadsluit uit Langedijk & Heerhugowaard die zich specifiek bezighouden met fusie onderwerpen.

Wie betaalt de kosten van de fusie?

De gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid een vergoeding, de zogenoemde frictiekostenvergoeding. Hieruit worden onder andere de kosten voor het samenvoegen van de ambtelijke- en griffieorganisaties betaald. Ervaringen bij recente fusies leert dat deze vergoeding ruimschoots voldoende is.

Wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke lasten?

Op dit moment is nog niet te zeggen wat de gevolgen van de fusie precies betekenen voor de gemeentelijke lasten. Dit is namelijk iets waar de nieuwe gezamenlijke gemeenteraad over moet besluiten. De insteek van de fusie is wel om het beste van de twee gemeenten samen te brengen.

De doelstelling van de fusie is niet dat alles goedkoper wordt, maar dat de kwaliteit wordt verhoogd. Met andere woorden: een beter product voor hetzelfde geld. Het streven is wel altijd om zo zuinig mogelijk om te gaan met gemeenschapsgeld.

Klopt het dat ik geen bericht thuis heb gehad?

Naaar alle bedrijfs- en huisadressen in Heerhugowaard & Langedijk zijn twee fusie magazines verstuurd. In deze tijdschriften is aanvullende informatie te lezen over de fusie.

Heeft u dit magazine niet ontvangen? Zie elders op deze pagina voor de downloadlinks of haal een papieren exemplaar op bij het gemeentehuis in Heerhugowaard of Langedijk.

Moet ik dan nog steeds voor alles naar het gemeentehuis toe?

Op het gebied van dienstverlening zijn er door de fusie geen veranderingen, de loketten blijven in zowel Heerhugowaard als Langedijk en ook het aanvragen van bijvoorbeeld een rijbewijs zal niet veranderen. Wel volgen wij nieuwe manieren van dienstverlening. Zo is het als proef in sommige plaatsen mogelijk om een nieuw paspoort thuis te regelen. De gemeente komt daar bij de inwoners zelf langs. Wij volgen de resultaten van dit soort proeven op de voet en wanneer ze succesvol blijken, zullen wij de mogelijkheden voor onze gemeente onderzoeken.

Blijven dubbele voorzieningen bestaan?

Van beide gemeenteraden is het uitgangspunt om alle voorzieningen die er nu in beide gemeente zijn, te behouden.

Wat is het verschil tussen een fusie en een herindeling?

Een herindeling is de officiële term voor een fusie bij gemeenten. Een gemeente kan op twee manieren fuseren: ambtelijk en bestuurlijk. Bij een ambtelijke fusie gaan er twee of meerdere gemeentelijke organisaties samen, maar behouden deze hun eigen bestuur. Elke gemeente heeft dan nog een eigen gemeenteraad en een eigen college van burgemeester en wethouders.

Bij een bestuurlijke fusie gaan twee of meerdere gemeenten samen op in één nieuwe gemeente. Daarvoor is een herindeling nodig. De herindeling heeft betrekking op het samenvoegen van de grondgebieden van beide gemeenten. Dit samenvoegen is een wettelijke procedure. Bij een herindeling worden ook gemeenteraadsverkiezingen (of: herindelingsverkiezingen) gehouden zodat inwoners kunnen kiezen voor één nieuwe gemeenteraad.

Langedijk en Heerhugowaard zijn per 1 januari 2020 ambtelijk gefuseerd en zullen per 1 januari 2022 bestuurlijk fuseren.

Waarom is er vooraf geen enquête of iets soortgelijks gehouden?

Er is niet gekozen voor een volksraadpleging vooraf, maar voor het spreken met inwoners na het nemen van het principebesluit. Op deze manier is er meer ruimte voor een echt gesprek en worden argumenten en discussiepunten goed duidelijk.