Bezwaar tegen beslissing gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken.
Dien uw bezwaar schriftelijk in, binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van uw aanvraag voor een scootmobiel of voor een uitkering. Of tegen een omgevingsvergunning voor uw buren, het weigeren van een subsidie of een verkeersbesluit.

Tegen een 'feitelijke handeling', zoals het opnieuw bestraten van een weg, kunt u geen bezwaar maken.

Hoe dient u een bezwaarschrift in?

U stuurt het bezwaarschrift als brief naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, zoals:

 • het college van burgemeester en wethouders;
 • de burgemeester;
 • of de gemeenteraad.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en in ieder geval het volgende vermelden:
•    uw naam en adres
•    de datum van schrijven van de brief
•    een omschrijving van het besluit (bijvoorbeeld datum, kenmerk en het onderwerp)
•    de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Gemeente Heerhugowaard
Secretariaat Commissie voor bezwaarschriften
Postbus 390
1700 AJ  Heerhugowaard

U ontvangt van de gemeente een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift.

Bezwaarschrift namens iemand anders indienen

Als u namens een ander een bezwaarschrift indient, moet deze persoon u machtigen. Dit moet via een door deze persoon ondertekende brief. Als u wettelijk vertegenwoordiger bent (ouder/bewindvoerder) hoeft dat niet. De gemeente vraagt soms wel om een document waaruit blijkt dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent.

Commissie voor bezwaarschriften

Voordat de commissie uw bezwaarschrift in behandeling neemt, neemt de gemeente contact met u op. Er wordt onderzocht of de gemeente door middel van een gesprek met u tot een oplossing kan komen. Deze informele aanpak heet mediation.

Leist dit niet tot een oplossing, dan wordt uw bezwaarschrift in behandeling genomen door de commissie voor bezwaarschriften. Deze onafhankelijke commissie adviseert het betreffende bestuursorgaan de beslissing die ze gaan nemen op uw bezwaarschrift.

De commissie nodigt u uit voor een hoorzitting, waar u uw bezwaren mondeling kunt toelichten.
Bij de hoorzitting zijn aanwezig:

 • de voorzitter van de commissie voor bezwaarschiften
 • twee leden van deze commissie
 • de secretaris van deze commissie
 • de gemeentelijke vertegenwoordiger

De commissie brengt advies uit aan het gemeentebestuur, het betreffende bestuursorgaan beslist uiteindelijk.

Uitzonderingen

De commissie is niet bevoegd om te adviseren over bezwaarschriften:

 • tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift over belastingen of de Wet waardering onroerende zaken
 • die kennelijk niet ontvankelijk zijn
 • gericht tegen een dwangsombeschikking in het kader van de Wet dwangsom
 • gericht tegen een rentebeschikking

In deze situaties neemt de gemeentelijke vertegenwoordiger de beslissing op het bezwaarschrift.

Beslistermijn

De behandelingstermijn duurt in totaal 18 weken:

 • De behandelingstermijn van 12 weken start op de dag ná het eindigen van de bezwaartermijn (6 weken).
 • De behandeldingstermijn kan een keer verlengd worden met 6 weken. Als zo'n verlenging van de termijn nodig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Als de gemeente na het verstrijken van de wettelijke termijn nog geen besluit heeft genomen, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. U heeft dan mogelijk recht op een vergoeding. 

Wat u moet doen als u recht hebt op een vergoeding, leest u in de brochure Het recht op vergoeding bij een te late beslissing van de gemeente (PDF, 3,4 MB).
 

Besluit blijft geldig tijdens bezwaarperiode

Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking: het besluit blijft gelden terwijl uw bezwaar in behandeling is.

Heeft uw buurman een omgevingsvergunning gekregen? Dan mag hij gaan bouwen, ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend. Uw buurman begint dan met bouwen op eigen risico.

Besluit uitstellen met een voorlopige voorziening

Heeft u een bezwaarschrift ingediend, dan blijft de genomen beslissing gewoon van kracht. Heeft de beslissing waartegen u bezwaar maakt onherstelbare gevolgen voor u? Vraag dan of de rechter tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening kan treffen.

Een voorlopige voorziening wordt een schorsing genoemd. Aan een procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Beroep bij de rechter

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u hier tegen in beroep gaan bij de rechter. Hoe dat moet leest u in de beslissing op het bezwaarschrift.

Meer informatie

Download Folder Melding, Klacht of Bezwaar (PDF, 1,2 MB)

Download Jaarverslag 2017 Commissie voor Bezwaarschriften (PDF, 550 kB)

Download Jaarverslag 2018 Commissie voor Bezwaarschriften (PDF, 2,1 MB)

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de commissie voor bezwaarschriften. Stuur een e-mail of bel naar 14 072 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).